top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

PLAN+ is een besloten vennootschap (bv) met zetel te 1730 Asse, Mollestraat 4 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0463.478.470.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door PLAN+, haar medewerkers en werknemers ten behoeve van de cliënt worden verricht, alsook op alle werkzaamheden verricht door derden voor PLAN+ waarvoor zij aansprakelijk kan gehouden worden en op alle rechtsverhoudingen die PLAN+ heeft met derden.

Door beroep te doen op PLAN+ voor uw dienstverlening gaat u akkoord te zijn gebonden door deze algemene voorwaarden voor de duur van de dienstverlening en voor zolang de effecten van de dienstverlening lopen, met expliciete uitsluiting van andere algemene voorwaarden.

 

Uitvoering

De cliënt verstrekt aan PLAN+ bij de aanvang van de opdracht alle informatie die nodig is voor de gevraagde dienstverlening. De cliënt erkent dat effectieve en efficiënte dienstverlening afhangt van de volledigheid en juistheid van de door hem verstrekte informatie. PLAN+ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingevolge onjuiste of ontoereikende informatie die haar door de cliënt of diens aangestelden ter beschikking wordt gesteld.

Als de cliënt nalaat om binnen de gestelde periode de gevraagde informatie te verschaffen, heeft PLAN+ het recht om haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

De verbintenissen van PLAN+ zijn inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen.

 

Derden

PLAN+ mag voor de uitvoering van haar opdracht en in het belang ervan, naar eigen keuze gebruik maken van de diensten van derden, zoals technische of juridische experten. PLAN+ kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de bijstand of dienstverlening verstrekt door of vergissingen begaan door deze derden. PLAN+ is door de cliënt steeds gemachtigd om opdrachten te verlenen aan deze derden en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden in naam en voor rekening van de cliënt. De factuur van de derde waarop beroep wordt gedaan zal door de cliënt voldaan worden. Het vast percentage aan administratiekosten kan jaarlijks herzien worden.

 

Vergoeding

PLAN+ stuurt na afloop van iedere maand of na afloop van iedere in de offerte bepaalde fase van de opdracht een factuur voor de nog niet aangerekende, uitgevoerde verrichtingen en gemaakte kosten, alsook een vast percentage aan administratiekosten van 7% (dit zijn kosten voor de opening van het dossier en van deeldossiers, dactylografiekosten, print -en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, ...) berekend op het ereloon.

Alle bedragen en tarieven zijn exclusief BTW en onderworpen aan BTW krachtens het Belgische BTW-boek.

 

Betaling

Behoudens andersluidende bepalingen zijn alle facturen op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar.

 

Schadebeding

Bij niet tijdige en integrale betaling van een factuur uiterlijk op de gestelde vervaldag, heeft PLAN+ het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% over het volledige factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Bovendien heeft PLAN+ ook het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aan te rekenen aan 10% vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling.

 

Verbreking

Bij gebrek aan betaling van enige factuur op de gestelde vervaldag of indien de cliënt nalaat één of meerdere contractuele verplichtingen te voldoen, heeft PLAN+ het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal zijn betaald, alsook om de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de schorsing of stopzetting van haar werkzaamheden omwille van wanbetaling door de cliënt.

 

Betwisting

Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij PLAN+ daarvan zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan schriftelijk en met reden omkleed in kennis te brengen en dit ten laatste binnen de 10 werkdagen na datum van de factuur. De opmerking of betwisting zal worden onderzocht en waar mogelijk zal PLAN+ met de cliënt tot een oplossing trachten te komen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door PLAN+ geleverde adviezen, ontwerpen en andere documenten zijn eigendom van PLAN+. De cliënt kan deze documenten gebruiken binnen het doel van de dienstverlening die door de cliënt aan PLAN+ gevraagd werd.

 

Vertrouwelijkheid

PLAN+ garandeert strikte confidentialiteit met betrekking tot de informatie die bij de uitvoering van de opdracht aan bod komt. PLAN+ mag de naam van de cliënt gebruiken voor reclamedoeleinden en in presentaties voor cliënten en prospecten.

 

Privacy

PLAN+ zal de door de cliënt verstrekte gegevens in eerste instantie gebruiken voor de uitvoering van de dienstverlening alsook in de tweede plaats om de cliënt te informeren van de activiteiten van PLAN+ via de nieuwsbrief en/of andere mailings.

PLAN+ is verantwoordelijk voor de verwerking. Indien de cliënt geen reclame wenst te ontvangen kan de cliënt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief en/of andere mailings via de link in de e-mail zelf of door een e-mail te sturen naar info@plan-plus.be. Via ditzelfde e-mailadres kan de cliënt ook toegang bekomen tot zijn gegevens om er een afschrift van te bekomen, om ze te verbeteren of ze te doen verwijderen. De gegevens van cliënten worden in geen geval overgedragen aan derden, behoudens wanneer de overdracht berust op een wettelijke verplichting op PLAN+ of wanneer de cliënt hiertoe zijn akkoord verleent.

 

Bevoegdheidsbeding

De rechtsverhouding tussen de cliënt en PLAN+ is exclusief onderworpen aan Belgisch recht. Elke betwisting tussen PLAN+ en haar cliënt valt uitsluitend onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Asse en de Nederlandstalige rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel. PLAN+ behoudt niettemin het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in elke bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de cliënt.

[PLAN+]

bottom of page