Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens andersluidende bepalingen zijn alle facturen op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opleveren, tot op de dag van volledige betaling.

 

2. Bij gebrek aan betaling van enige factuur op haar vervaldag of indien de klant nalaat één of meerdere contractuele verplichtingen te voldoen, dan kan PLAN+ doen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Indien de klant kan aantonen dat PLAN+ zijn contractuele verbintenissen niet zou zijn nagekomen dan zal PLAN+ eveneens een schadevergoeding verschuldigd zijn van maximaal 10% van het factuurbedrag. Indien PLAN+ bepaalde bedragen die zij aan de klant zou verschuldigd zijn niet tijdig betaalt, dan zal zij eveneens kunnen worden gehouden tot betaling van een gelijkaardige intrest op deze bedragen.

 

3. Geen opmerkingen en/of betwistingen van een factuur zullen in aanmerking worden genomen, zo zij niet binnen de vijf werkdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven zullen ter kennis worden gebracht.

4. Bij eventuele betwisting zijn het Vredegerecht van het Kanton ASSE en de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement HALLE-VILVOORDE bevoegd.

[PLAN+]